Sulmierzyce: Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów. Znakowanie (chipowanie) zwierząt

166
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Informuje się mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż zgodnie z § 9 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020 podjętego Uchwałą Nr XXI/140/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. mogą otrzymać dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Właściciel lub opiekun musi dokonać pisemnie zgłoszenia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wniosek wraz załącznikami winien być złożony w jednej z wybranych form:

  • nadać wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej,
    drogą elektroniczną (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • wniosek umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Wnioski przekazywane do Urzędu za pomocą skrzynki podawczej winny być złożone w zaklejonej kopercie.

Gmina Sulmierzyce pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji/ chipowania wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi.

Właściciel lub opiekun indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu/chipowania zwierzęcia, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu. W/w dokument należy okazać lekarzowi.

W ramach programu właściciel lub opiekun może zgłosić do sterylizacji /kastracji jedno zwierzę z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sulmierzyce,
na której on zamieszkuje.

Warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji*/kastracji* jest obowiązek chipowania zwierzęcia.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

  • zabieg sterylizacji psa: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100),
  • zabieg kastracji psa: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
  • zabieg sterylizacji kota: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
  • zabieg kastracji kota: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

Pozostałe 50 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt pokrywa Gmina Sulmierzyce.

Chipowanie zwierząt jest bezpłatne i może być dokonane osobnym zgłoszeniem niezależnie czy zwierzę w ubiegłych latach miało zabieg sterylizacji lub kastracji.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Więcej informacji, oraz wnioski o zachipowanie, kastrację, czy sterylizacje zwierzęcia znajdziecie Państwo TUTAJ.

Źródło: Sulmierzyce.info

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: