Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy w Działoszynie

84
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za I półrocze 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie przy ul. Ogrodowej 3A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na obszarze Miasta i Gminy Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: