XVI sesja Rady Miejskiej w Działoszynie. Plan posiedzenia

177
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

30 października 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Działoszynie w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 oraz oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2018 rok.
 7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych za I półrocze 2019 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie- Samorządowy Zakład Budżetowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn oraz uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położnego w obrębie 4 Miasta Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 279,280,281 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 543, 544, 721, 719, 718, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany.
 16. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 18. Wybór ławników na kadencję 2020-2023:
  1) przeprowadzenie głosowania;
  2) ogłoszenie wyników;
  3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: