Nowa Brzeźnica: Informacja dotycząca uzyskania stypendium socjalnego

89
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy informuje, że w celu uzyskania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy należy:

  • złożyć wniosek w terminie od 1 września 2019 roku do 15 września 2018 roku, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r., natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.
  • do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku w części E)
  • dokumenty dotyczące dochodu (netto) rodziny składamy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku czyli za miesiąc sierpień, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek czyli miesiąca września,
  • stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty 528,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

UWAGA! STYPENDIUM SZKOLNE JEST PRZYZNAWANE UCZNIOWI NIE RODZICOWI, W PRZYPADKU GDY UCZEŃ JEST PEŁNOLETNI WNIOSEK SKŁADA UCZEŃ NIE RODZIC.

Więcej informacji dotyczących m.in. formy udzielenia stypendium, wypłaty pomocy materialnej, oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdziecie Państwo na stronie: www.nowabrzeznica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=1&artykul=535&akcja=artykul

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: