Pajęczno: Nabór do pracy na stanowisko Asystent Rodzinny

1100
Fot. Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY, W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019.

 • Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
 • Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019
 • Wymagania niezbędne:
  Asystentem rodziny może być osoba, która:
  1. posiada wykształcenie:
  a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
  socjalna, lub
  b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub
  rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub
  c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co
  najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
  jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
  do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw
  publicznych,
  6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu
  pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Więcej informacji dotyczących naboru takich jak: wymagania dodatkowe, zakres obowiązków, wymagane dokumenty, sposób i termin składana ofert iitp. znajdziecie Państwo na stronie: pajeczno.pl/wp-content/uploads/2019/09/nabór-asystent-rodziny.pdf

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie kandydata, oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych do pobrania, znajdziecie Państwo na stronie: pajeczno.pl/nabor-na-stanowisko-asystenta-rodziny-w-mgops-pajeczno/

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: