Rząśnia: 1 sierpnia rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

120
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Urząd Gminy w Rząśni przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu zwrotu podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2019 r. (piątek) w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Rząśni w godzinach pracy urzędu.

Rolnicy, którzy w 2018 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Przypominamy, że:
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100,00 zł.

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu. Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Przypominamy też, że producenci rolni zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. i gromadzący w tym celu faktury VAT muszą zwracać szczególną uwagę na prawidłowy kod CN wpisany na fakturze przez stację benzynową!

Od 1 stycznia 2019 roku zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje jedynie za paliwo oznaczone kodami:
– CN 2710 19 43,
– CN 2710 19 44,
– CN 2710 19 45,
– CN 2710 19 46,
– CN 2710 19 47,
– CN 2710 19 48,
– CN 3826 00.

Jeżeli na fakturze za zakup paliwa na cele rolnicze po 1 stycznia 2019 roku znajdzie się jeden z następujących kodów: CN 2710 19 41, CN 2710 19 42, CN 2710 19 49 oraz CN 2710 20 11, CN 2710 20 12, CN 2710 20 13, CN 2710 20 14, CN 2710 20 15, CN 2710 20 16, CN 2710 20 17, CN 2710 20 18, CN 2710 20 19, rolnik nie otrzyma zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rząśni: rzasnia.pl/skladanie-wnioskow-o-zwrot-akcyzy-od-1-sierpnia/

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: