Gmina Pajęczno: Ceny wody i ścieków od 17.07.2019 r. do 16.07.2020 r.

782
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Na podstawie Decyzji nr PO.RET.070.476.2.2018.KS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informujemy, że na okres od dnia 17.07.2019 r. do dnia 16.07.2020 r. na terenie gminy Pajęczno obowiązuje niniejsza taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz określa warunki ich stosowania.
Podstawa prawna opracowania taryfy:

a) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: U. z 2017 r. poz. 328, z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472) zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez MZK w Pajęcznie w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje również cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych na terenie gminy Pajęczno.

Rodzaj i struktura taryfy

  • Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą( dwie grupy odbiorców ) dwuczłonową składającą się z ceny za m3 wody na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
    ze stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażonej w zł/m-c.
  • Za odprowadzenie ścieków stosuje się taryfę niejednolitą ( dwie grupy odbiorców ) dwuczłonową składającą się z ceny wyrażone są w zł/m3, za ilość dostarczonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody.

Ze stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażonej w zł/m-c.

Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:

  • 1 grupa – indywidualne gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe gminy i miasta, budynki administracyjne starostwa powiatowego, pływalnię, instytucje nauki i kultury, ośrodki sportowe, rolnicy indywidualni i rodzinne ogrody działkowe.
  • 2 grupa – pozostali odbiorcy.
Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: