Wybory ławników kadencja 2020 – 2023. Termin zgłaszania kandydatów mija 30 czerwca 2019

150
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wraz z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. W związku z prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu dotyczącą dokonania przez Radę Miejską w Pajęcznie wyboru sześciu ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wieluniu (3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 3 do orzekania w pozostałych sprawach) informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r. Więcej szczegółów dotyczących m.in. sposobu zgłaszania kandydatów na stanowisko ławnika oraz niezbędne oświadczenia, kartę zgłoszeń i listę poparcia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: