Walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice

131
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Tradycyjnie z początkiem roku kalendarzowego w Gminie Siemkowice odbywały się walne zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych według ustalonego harmonogramu. W zebraniach uczestniczyli członkowie czynni, wspierający, honorowi oraz MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemkowicach i Radoszewicach. Wzięli też udział zaproszeni goście: Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz władze samorządowe, radny Powiatu Pajęczańskiego, radni Gminy Siemkowice i sołtysi.

Po otwarciu zebrań minutą ciszy upamiętniano zmarłych w ubiegłym roku druhów z poszczególnych jednostek. Podczas walnych zebrań podsumowany został miniony rok obfitujący w szereg zrealizowanych zadań podjętych inicjatyw, wśród których m.in. należy wymienić inwestycję związaną z remontem strażnicy OSP w Siemkowicach. Powstał nowy dach oraz założono instalację elektryczną i wentylację hydrauliczną. W strażnicy OSP Ożegów założono podłogę. Należy nadmienić o planowanej w roku bieżącym kolejnej inwestycji pn.: ,,utwardzenie i zagospodarowanie placu dojazdowego przy OSP w Lipniku.

W ramach złożonego przez Gminę Siemkowice wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości i pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, przekazano jednostce OSP Siemkowice, włączonej do KSRG i OSP Radoszewice sprzętu ratownictwa i wyposażenia na kwotę 21.700,21 zł przy wkładzie własnym gminy w kwocie 217,01 zł tj. 1%. Zakupiony sprzęt specjalistyczny wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i społeczności lokalnej.

Na zebraniach odczytywano sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania komisji rewizyjnej, plan działalności i plan finansowy na 2019 rok oraz udzielano absolutorium zarządom w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhom i druhnom z OSP Radoszewice wręczono odznaki za wysługę lat. Podziękowano im za wytrwałość i niesienie pomocy w momencie zagrożenia zdrowia i życia. Walne zebrania to także czas na podsumowanie działań ratowniczych jakie były podejmowane w minionym roku. Interwencji związanych z pożarami, wypadkami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Druhowie OSP Radoszewice wzięli udział w II Regionalnym Turnieju Pożarniczym organizowanym w Marzęcicach, w którym zajęli I miejsce. Ważnym wydarzeniem strażackim będą obchody jubileuszu 110-lecia OSP Siemkowice, zaplanowane na sierpień br.

Walne zebrania były okazją do wyrażenia uznania skierowanego do wszystkich strażaków za to, że istnieją, że poświęcają swój cenny czas na kursy, szkolenia, ćwiczenia i kiedy trzeba na alarm stawiają się by nieść pomoc poszkodowanym.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: